Project

Kennisalliantie Duurzaamheid Nieuw-West

Geplaatst op 21 september 2021, 12:54 uur
Illustration

Interesse om een keer aan te sluiten bij de 6-wekelijkse bijeenkomsten? Mail dan naar Anne Rotteveel (a.rotteveel@vu.nl) voor meer informatie.

In Amsterdam Nieuw-West is sinds augustus 2020 jaar de Kennis alliantie Duurzaamheid actief. In deze alliantie bundelen organisaties, bewonersgroepen, de gemeente, kennisinstituten en welzijnsorganisaties uit het stadsdeel Nieuw-West hun kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid. Op basis van lokale vraagstukken formuleren deze partners opdrachten voor studenten van de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam.

Het doel van de kennis alliantie is meervoudig, maar bovenal het gezamelijk verduurzamen van Nieuw-West. Daarvoor staat de kennisalliantie voor uitwisseling van kennis, ervaring en faciliteiten; voor het betrekken van bewoners; leren van elkaar; zichtbaarheid; op de hoogte zijn van elkaars activiteiten en het wiel niet opnieuw uitvinden. Daarnaast kunnen de (gezamenlijk) geformuleerde uitdagingen die opkomen in de gesprekken, opgepakt worden in studentprojecten binnen stages en cursussen van studenten van de VU en HvA. 

De Kennis alliantie organiseert eens in de 6 weken (online) bijeenkomsten met partners uit de alliantie. In de bijeenkomsten wordt o.a. in kleinere gespreksrondes uitgewisseld en gebrainstormd over de aanpask van verschillende thema's binnen duurzaamheid zoals de energietransitie, vergroening, circulaire economie/afval, voedsel en klimaat. Overkoepelende thema’s voor veel partners zijn o.a.het verbeteren van de informatievoorziening rond duurzaamheid het stimuleren van bewonersparticipatie in duurzame projecten. Daarnaast deelt telkens een van de leden wat meer over haar/zijn project.  Ook worden de studentprojecten en hun uitkomsten besproken en hoe die opgepakt kunnen worden. 

Aanleiding oprichting kennisalliantie: in de Amsterdam Agenda voor de City Deal Kennis Maken staat het ontwikkelen van een duurzame kennisinfrastructuur centraal. De stad kent al vele samenwerkingsverbanden tussen gemeente en kennisinstellingen; de partners zetten in op het verder in kaart brengen, structureren, ontwikkelen en versterken van de vele samenwerkingen. Waar in de eerste fase van het project het in kaart brengen en structureren van het onderzoek centraal stond, richt deze aanvraag zich op de actieve inzet van studenten bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken

 

Deel dit: