Bericht

Amsterdam komt met circulaire plannen

Geplaatst op 8 april 2020, 11:19 uur

Op dinsdag 7 april 2020 heeft het College van B&W ingestemd met de Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het Innovatie- en uitvoeringsprogramma Amsterdam Circulair 2020-2021. Gelijktijdig heeft het College kennisgenomen van het rapport Monitor Amsterdam Circulair en van de Stadsdonut voor Amsterdam. Stuk voor stuk unieke producten die richting zullen geven aan onze keuzes en ons gezamenlijke werk in de komende jaren.

Op www.amsterdam.nl/circulair vinden jullie de strategie en de bijbehorende producten.

Het gaat om de volgende documenten: 

  • Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025;
  • Innovatie- en uitvoeringsprogramma Amsterdam Circulair 2020-2021;
  • Monitor Amsterdam Circulair;
  • De Stadsdonut voor Amsterdam;
  • De publieksversie van de Strategie, met daarin de essentie van alle producten. 

Korte toelichting per product vanuit de gemeente Amsterdam 

Strategie Amsterdam Circulair 2020 - 2025

In de strategie beschrijven we onze visie op de stad: een bloeiende, zichzelf vernieuwende, inclusieve stad voor iedereen binnen de planetaire grenzen. Deze visie realiseren we door vol in te zetten op de transitie naar een circulaire economie. Voor onze drie geselecteerde waardeketens - Voedsel & organische reststromen, Consumptiegoederen, en Gebouwde omgeving – hebben we in totaal negen ambities opgenomen en bijbehorende actierichtingen. Deze zijn noodzakelijk om onze doelen voor 2030 en 2050 te halen.

Innovatie- en uitvoeringsprogramma 2020 - 2021

Waar de strategie de ambities en actierichtingen vastlegt voor de langere termijn, zijn in het innovatie- en uitvoeringsprogramma ruim 200 concrete initiatieven en projecten opgenomen die in de komende twee jaar worden uitgevoerd. Het betreft een selectie van (nieuwe) projecten, maatregelen, samenwerkingsverbanden, onderzoeken en te ontwikkelen instrumenten.

We kiezen als gemeente nadrukkelijk voor de samenwerking met partijen in de stad. In het programma zijn niet alleen projecten en plannen opgenomen van de gemeente, maar ook van organisaties en burgerinitiatieven in de stad. Het stelt ons in staat van elkaar te leren, kennis te delen en na twee jaar keuzes te maken voor het vervolg en waar nodig bij te sturen.

Monitor Amsterdam Circulair

Met de monitor kunnen we de komende jaren de ontwikkeling van de circulaire economie in Amsterdam volgen. De monitor zal continu van actuele data worden voorzien en biedt inzicht in ontwikkeling van de impact van de Amsterdamse economie op het milieu en sociale waarden. In de huidige versie van de monitor geven we een eerste beeld van de hoeveelheden (en soorten) materialen die Amsterdam consumeert en de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd binnen de drie geselecteerde waardeketens.

Ook hebben we voor het eerst berekend dat 63% van de totale CO2-emissie waar Amsterdam voor verantwoordelijk is, veroorzaakt wordt door de spullen die we in de stad gebruiken. De productie van deze spullen gebeurt ergens anders in de wereld.

Daarnaast kent materiaalgebruik ook een sociale component. Op basis van openbare data is een eerste verkenning uitgevoerd naar sociale indicatoren in relatie tot de circulaire economie. In de komen de jaren zullen we ons - in samenwerking met partners - verder verdiepen in deze sociale indicatoren.

Stadsdonut voor Amsterdam

We werken nauw samen met de Britse econoom Kate Raworth. De door haar ontwikkelde Donuteconomie is een model dat fysieke, economische en sociale principes met elkaar verbindt. Op verzoek van de gemeente heeft Kate Raworth met haar team dit model gebruikt om de huidige status van economische, sociale en ecologische thema’s binnen de stad in kaart te brengen. Hieruit is ‘s werelds eerste Stadsdonut ontstaan, die nu en in de toekomst zal fungeren als toetsend raamwerk waarmee we structureel de voortgang naar een circulaire stad kunnen meten en waarop we ons beleid kunnen aanpassen. Bij de toetsing kijken we zowel naar de lokale impact binnen de stadsgrenzen als naar de doorwerking op sociale en ecologische waarden wereldwijd.

Illustration
Amsterdam Circulair
Deel dit: